วีดีโอของเรา

 

 
 

ส่วนนี้เป็นวีดีโอที่เปิดเผยได้ ใช้เพื่อให้เห็นภาพของระบบซอฟต์แวร์ของ SATOSHI ในระดับเบื้องต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเวอร์ชั่นเก่า และซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่เราได้พัฒนาให้ลูกค้า

 

 
 
 1. sMnt - ดาวน์โหลด, ติดตั้งโปรแกรม และ Login เข้าระบบ
 2. sMnt - การใช้ Dashboard ตรวจจับเครื่องจักรที่กำลังจะเกิดปัญหา
 3. sMnt - การใช้ Dashboard ดูว่าเครื่องจักรไหนใกล้หรือเลยระยะการซ่อมบำรุง
 4. sMnt - การใช้ Dashboard ดูว่ามีการร้องขอแบบเร่งด่วนจากพนักงานในบริษัทหรือไม่
 5. sMnt - การใช้ Dashboard ดูว่ามีการเตือนจากระบบเพื่อให้จัดหาอะไหล่ที่ใกล้จะหมดแล้วมาเตรียมไว้ล่วงหน้า
 6. sMnt - การใช้ Dashboard ติดตามสถานะเครื่องจักรที่ถูก Shutdown ในขณะนั้นว่าเกิดอะไรขึ้น
 7. sMnt - การใช้ Dashboard ดูว่ามี Work Order ไหนที่รอการอนุมัติอยู่
 8. sMnt - การใช้ Dashboard ดูว่ามี Purchase Order ที่ใช้สั่งซื้ออะไหล่ตัวไหนที่รอการอนุมัติอยู่
 9. sMnt - การใช้ Dashboard ดูว่ามี Work Order ที่พนักงานส่วนปฏิบัติการซ่อมบำรุงกำลังทำงานอยู่
 10. sMnt - การใช้ Dashboard ส่วนที่เป็น Shortcut เพื่อให้เข้าไปจัดการได้ง่ายในส่วนสำคัญของระบบซ่อมบำรุง
 11. sMnt - การสลับภาษาในโปแกรม ระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 12. sMnt - การใช้เมนู Asset : ออกแบบโครงสร้างของสถานที่ที่จะใช้วางครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 13. sMnt - การใช้เมนู Asset : สร้างครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุงภายใต้โครงสร้างของสถานที่
 14. sMnt - การใช้เมนู Asset : จัดการรูปต่างๆ ของสร้างครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 15. sMnt - การใช้เมนู Asset : ความหมายของ Repair Center ในครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 16. sMnt - การใช้เมนู Asset : ความหมายของ Program ในครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 17. sMnt - การใช้เมนู Asset : ความแตกต่างระหว่าง Category กับ Type ในครื่องจักรที่จะซ่อมบำรุง
 18. sMnt - การใช้เมนู Asset : ความหมายของ Inventory Code ในครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 19. sMnt - การใช้เมนู Asset : ความแตกต่าง Asset Tag กับ Asset ID ในครื่องจักรที่จะซ่อมบำรุง
 20. sMnt - การใช้เมนู Asset : ความหมายของ Account Number ในครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 21. sMnt - การใช้เมนู Asset : ทำไมต้องใช้ข้อมูลการเสื่อมราคาของครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 22. sMnt - การใช้เมนู Asset : เลือกวิธีคิดการเสื่อมราคาของครื่องจักรที่จะซ่อมบำรุงให้เหมาะสม
 23. sMnt - การใช้เมนู Asset : ให้ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาของครื่องจักรที่จะซ่อมบำรุงแบบ Manual
 24. sMnt - การใช้เมนู Asset : ให้แจ้งเตือนว่าค่าซ่อมบำรุงกับมูลค่าที่เหลืออยู่ของครื่องจักร ว่าคุ้มที่จะทำหรือไม่
 25. sMnt - การใช้เมนู Asset : ตั้งค่าเมล์ที่ใช้แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
 26. sMnt - การใช้เมนู Asset : กำหนดสถานที่ตั้งครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่จะซ่อมบำรุง
 27. sMnt - การใช้เมนู Asset : กำหนดข้อมูลการรับประกันของครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่ซื้อมาจากซัพพลายเออร์ 
 28. sMnt - การใช้เมนู Asset : กำหนดความเป็นเจ้าของของครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่อาจมาจากการซื้อ/เช่า/ยืม
 29. sMnt - การใช้เมนู Asset : กำหนดแนวทาง/ขั้นตอนการซ่อมบำรุงให้ครื่องจักรหรือสินทรัพย์
 30. sMnt - การใช้เมนู Asset : ผูก BOM หรือโครงสร้างชิ้นส่วนต่างๆ ให้ครื่องจักรหรือสินทรัพย์
 31. sMnt - การใช้เมนู Asset : กำหนดความสำคัญ Priority ให้ครื่องจักรหรือสินทรัพย์
 32. sMnt - การใช้เมนู Asset : กำหนดคำสั่งพิเศษ, เครื่องมือ, เวลาซ่อมเฉลี่ยและค่าซ่อมเฉลี่ยของเครื่องจักร 
 33. sMnt - การใช้เมนู Asset : การดึงคำสั่งพิเศษ, เครื่องมือ, เวลาซ่อมและค่าซ่อมของเครื่องจักรมาใช้ที่ W/O
 34. sMnt - การใช้เมนู Asset : ดูรายละเอียดของทุกๆ W/O ที่ทำบนเครื่องจักรหรือสินทรัพย์ที่เราสนใจ
 35. sMnt - การใช้เมนู Asset : ตรวจสอบย้อนหลังประวัติการปรับ/เปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักรที่เราสนใจ
 36. sMnt - การใช้เมนู Asset : ดูข้อมูลการทำงาน, ค่าที่วัดได้, เวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ซ่อมทั้งหมดของเครื่องจักร
 37. sMnt - การใช้เมนู Asset : บันทึกค่า Meter ค่าที่วัดได้จากชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องจักรที่เราสนใจ
 38. sMnt - การใช้เมนู Asset : รายละเอียดของกราฟ Meter ค่าใช้จ่ายและเวลาที่ใช้ซ่อมของเครื่องจักร 
 39. sMnt - การใช้เมนู Asset : ให้ระบบวิเคราะห์ทุกๆ ชิ้นส่วนในเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อหาว่าเครื่องไหนต้องซ่อม
 40. sMnt - การใช้เมนู Asset : ตั้งค่ารับข้อมูลสถานะจากเครื่องจักรแบบ Real-Time และสร้าง W/O ให้อัตโนมัติ
 41. sMnt - การใช้เมนู Asset : ให้ระบบคำนวณค่าเสื่อมราคาปัจจุบันของเครื่องจักรหรือสินทรัพย์ให้อัตโนมัติ
 42. sMnt - การใช้เมนู Asset : เปลี่ยนมุมมองเครื่องจักรหรือสินทรัพย์ในรูปแบบของ Repair Center และ Program
 43. sMnt - การใช้เมนู W/O : สร้างใบงาน Work Order ใหม่
 44. sMnt - การใช้เมนู W/O : แก้ไขรายการของประเภทการให้บริการ Service Type และข้อมูลส่วนหน้าจอหลัก
 45. sMnt - การใช้เมนู W/O : เลือกชุดคำสั่ง Check Point ที่เป็นแนวทางซ่อมบำรุงที่จะปรากฏในใบงาน W/O
 46. sMnt - การใช้เมนู W/O : ดึงข้อมูลข้อควรระวังและ Special Instruction ของเครื่องจักรมาไว้ที่ใบงาน W/O
 47. sMnt - การใช้เมนู W/O : ระบุเป้าหมายของเครื่องจักรที่จะถูกซ่อมบำรุง ทั้ง 3 แบบที่ใบงาน W/O
 48. sMnt - การใช้เมนู W/O : แยกแยะว่าเครื่องจักรที่จะถูกซ่อมบำรุงเป็นของเรา, ของลูกค้า หรือซัพพลายเออร์
 49. sMnt - การใช้เมนู W/O : เลือกว่าจะซ่อมบำรุงโดยทีมภายในหรือใช้ Outsource ที่ใบงาน W/O
 50. sMnt - การใช้เมนู W/O : ตรวจสอบการจ่ายอะไหล่เข้ามาที่ใบงาน W/O ที่เชื่อมต่อกับโมดูล Inventory
 51. sMnt - การใช้เมนู W/O : คิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงที่ใบงาน W/O
 52. sMnt - การใช้เมนู W/O : บันทึกชิ้นส่วนที่ถูกปรับ/เปลี่ยน, เวลาเริ่มซ่อม-เสร็จจริงและอื่นๆ ที่ใบงาน W/O
 53. sMnt - การใช้เมนู W/O : Work Flow การทำงานของใบงาน W/O
 54. sMnt - การใช้เมนู W/O : วิธีเลือกฟอร์ม W/O ทั้งแบบใช้ปฏิบัติงานและใช้ส่งมอบงานให้กับหน่วยงานภายนอก
 55. sMnt - การใช้เมนู W/O : เอาข้อมูลต่างๆของใบงาน W/O ไปใช้ต่อที่ Excel
 56. sMnt - การใช้เมนู W/O : การใช้ Filter ช่วยกรองในกรณีที่มีจำนวนใบงาน W/O เป็นจำนวนมาก 
 57. sMnt - การใช้เมนู W/O : ตามรอยว่ามีใครแก้ไขข้อมูลของใบงาน W/O บ้าง
 58. sMnt - การใช้เมนูแจ้งขอใช้บริการ : แจ้งเรื่องใหม่ผ่านมือถือ 
 59. sMnt3i Free Verison : การดาวน์โหลด, ติดตั้งโปรแกรม และ Login เข้าระบบ
 60. sMnt3i Free Version : การแจ้งปัญหาและสร้างใบงานซ่อมบำรุง
 61. ติดตั้งโปรแกรม sMnt2i รุ่น Enterprise และวิธีสลับภาษาอังกฤษกับไทย
 62. การติดตั้งโปรแกรม sMnt2i รุ่น Basic
 63. Real-Time Monitoring ระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและแจ้งเตือนให้ซ่อมบำรุง
 64. ยุทธศาสตร์การวางระบบ 1 - กำหนดความสำคัญและเลือกเครื่องจักรที่จะทำ PM
 65. ยุทธศาสตร์การวางระบบ 2 - ดึงข้อมูลอะไหล่ที่ประกอบเป็นเครื่องจักรเข้าสต๊อก
 66. การใช้มือถือร่วมกับระบบ sMnt2
 67. การให้ระบบส่งเมล์ให้ช่าง เมื่อมีการแจ้งปัญหาเข้ามา
 68. ข้อมูล Personal Info Mgmt ซึ่งเป็นข้อมูลในชั้นความลับขั้นสูง
 69. sMnt3i : การสั่งอะไหล่เข้าที่โรงงาน
 70. sMnt3i : การแก้ไขคำสั่งซื้ออะไหล่
 71. sMnt3i : ยกเลิกการสั่งอะไหล่
 72. sMnt2 : การกำหนดสิทธิ์ใช้งานสต๊อกข้ามโรงงาน และการสั่งซื้ออะไหล่
 73. sMnt2 : ยกเลิกการสั่งซื้ออะไหล่
 74. sMnt3i : การรับอะไหล่ แบบมีคำสั่งซื้อ
 75. ​​sMnt3i : การรับอะไหล่ แบบพิเศษอื่นๆ
 76. sMnt3i : การรับอะไหล่ที่ถูกโอนย้ายจากโรงงาน A ไปที่โรงงาน B
 77. sMnt3i : ดูประวัติการรับอะไหล่และดึงข้อมูลนี้ไปใช้ต่อที่ Excel
 78. sMnt3i : sMnt3i : จ่ายอะไหล่เข้าไปที่ใบงานซ่อมบำรุง
 79. sMnt3i : จ่ายอะไหล่แบบกรณีพิเศษ
 80. sMnt3i : การจ่ายอะไหล่จากโรงงาน A ไปที่โรรงาน B
 81. sMnt3i : ยกเลิกการโอนอะไหล่ที่ถูกย้ายข้ามโรงงาน
 82. sMnt3i : ดูประวัติอะไหล่ที่ถูกโอนย้ายข้ามโรงงานและเอาข้อมูลนี้ไปที่ Excel
 83. sMnt3i : ดูประวัติการจ่ายอะไหล่และพิมพ์ใบสลิปซ้ำ
 84. sMnt3i : เอาข้อมูลการจ่ายอะไหล่ทั้งหมดไปใช้ต่อที่ Excel
 85. sMnt2 : เทคนิคการดูผลรวมของจำนวนอะไหล่ที่สั่งซื้อของทุกสาขา/โรงงาน
 86. sMnt2 : การโอนย้ายอะไหล่ระหว่างโรงงาน
 87. sMnt2 : การยกเลิกการโอนอะไหล่ข้ามโรงงาน
 88. sMnt2 : การรับอะไหล่ที่ส่งข้ามโรงงานเข้าที่เก็บของเรา
 89. การจ่ายอะไหล่จากสต๊อกไปที่โรงงานอื่น
 90. การใช้มือถือเป็น Check Sheet ไปเช็คเครื่องจักรประจำวัน
 91. ตั้งค่าการแจ้งเตือนล่วงหน้าว่าชิ้นส่วนอะไหล่ไหนถึงเวลาซ่อมบำรุงแล้ว
 92. ระบบ Real-Time กับการใช้มือถือบันทึกค่า Gauge ชิ้นส่วนเครื่องจักร
 93. sMnt3i : การแก้ไขข้อมูลซัพพลายเออร์
 94. sMnt3i : สีแจ้งเตือนเมื่อมีจำนวนต่ำกว่า Min Stock
 95. sMnt3i : การรับอะไหล่ประเภท Consignment
 96. sMnt3i : ดูประวัติการรับอะไหล่ประเภท Consignment และเอาข้อมูลไปใช้ต่อใน Excel
 97. sMnt3i : การจ่ายอะไหล่ประเภท Consignment
 98. sMnt3i : ดูประวัติการจ่ายอะไหล่ประเภท Consignment และเอาข้อมูลไปใช้ต่อที่ Excel
 99. sMnt3i : การส่งอะไหล่ไปตรวจคุณภาพ
 100. sMnt3i : การรับอะไหล่กลับหลังส่งไปตรวจคุณภาพ
 101. sMnt3i : การรับอะไหล่กลับ (บางส่วน) หลังส่งไปตรวจคุณภาพ
 102. sMnt3i : เอาข้อมูลการส่ง-รับกลับของอะไหล่ที่นำไปตรวจคุณภาพ
 103. sMnt3i : เลขที่จ่าย/รับ สัมพันธ์กับ เลขที่ส่ง-รับกลับของอะไหล่ที่นำไปตรวจคุณภาพ
 104. sMnt3i : การยืมอะไหล่, รับกลับ, รับกลับเพียงบางส่วน และเอาข้อมูลออก Excel 
 105. sMnt3i : การย้ายที่เก็บอะไหล่
 106. sMnt3i : การปรับสต๊อกอะไหล่
 107. sEmp5 : การล็อกอินเข้าระบบและการสลับภาษาระหว่างอังกฤษกับไทย 
 108. sEmp5 : กำหนดข้อมูลสาขาบริษัท
 109. sEmp5 : กำหนดข้อมูลของบริษัท
 110. sEmp5 : เทคนิคการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
 111. sEmp5 : การเปลี่ยนรูปและดูรูปพนักงาน
 112. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Personal
 113. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Contact
 114. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Emergency Contact
 115. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Dependent
 116. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Immigration
 117. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Job
 118. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Salary
 119. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Report-To
 120. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Work Experience
 121. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Education
 122. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Skill
 123. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Language
 124. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน License
 125. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน Membership
 126. sEmp5 : ทำความเข้าใจข้อมูลในส่วน File Attachment
 127. sEmp5 : ใช้การกรองรายชื่อพนักงานมาช่วย ในกรณีมีพนักงานจำนวนมาก
 128. sEmp5 : พิมพ์บัตรพนักงานที่มีบาร์โค้ด
 129. sEmp5 : พิมพ์ใบรับรองพนักงาน
 130. sEmp5 : ระบบป้องกันการลักไก่เพื่อดูข้อมูลเงินเดือนผ่านการพิมพ์ใบรับรอง
 131. sEmp5 : พิมพ์ใบรับรองเงินเดือน
 132. sEmp5 : เพิ่มพนักงานใหม่หรือลบรายชื่อพนักงานที่ไม่ต้องการออก
 133. sEmp5 : การสอนให้ระบบจดจำใบหน้า เพื่อใช้ในการสแกนหน้าลงเวลาเข้า-ออก 1
 134. sEmp5 : การใช้งานระบบสแกนหน้าลงเวลาเข้า-ออก
 135. sEmp5 : การสอนให้ระบบจดจำใบหน้า เพื่อใช้ในการสแกนหน้าลงเวลาเข้า-ออก 2
 136. sEmp5 : การสาธิตการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออกในสภาพแวดล้อมที่แย่ที่สุด 1
 137. sEmp5 : การสาธิตการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้า-ออกในสภาพแวดล้อมที่แย่ที่สุด 2
 138. sEmp5 : คำแนะนำในการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้าให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด 1
 139. sEmp5 : คำแนะนำในการสแกนใบหน้าเพื่อลงเวลาเข้าให้มีประสิทธิภาพดีที่สุๅด 2
 140. PPAP : ภาพรวมระบบ
 141. PPAP : หน้าจอเบื้องต้น
 142. PPAP : Element-01 มอบหมายงานและเตรียมข้อมูล
 143. PPAP : Element 01 ส่งข้อมูลไป Approve
 144. PPAP : Element 01 ตรวจสอบว่ามีเมล์ไปถึง Approver
 145. PPAP : Element 01 Approve และ Disapprove ข้อมูลต่างๆ
 146. PPAP : การตั้งค่ารหัสที่ใช้ในการ Approve และ Disapprove ข้อมูลต่างๆ
 147. PPAP : Element 01 บันทึก Feedback ต่างๆ จากลูกค้าลงในส่วนย่อยของขั้นตอนการทำ PPAP
 148. PPAP : วิธีสร้างผู้ใช้ระบบและขั้นตอนเปลี่ยนรหัสผ่าน แล้วกำหนดสิทธิ์ที่หน้าจอย่อยต่างๆ
 149. PPAP : ชี้จุดอ่อนในเวลา admin กำหนดสิทธิ์ที่หน้าจอย่อยต่างๆ ให้กับ user ต่างๆ
 150. PPAP : ล็อคไม่ให้แก้ไขข้อมูลทุกอย่างในชิ้นงาน ในกรณีที่ทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้ว
 151. PPAP : ป้องกันไม่ให้ใครเห็นข้อมูลทุกอย่างในชิ้นงาน ที่อาจเป็นความลับทางธุรกิจ
 152. PPAP : จัดตารางงานของขั้นตอนย่อยต่างๆ แบบบูรณาการ และติดตามความคืบหน้างานได้ด้วย
 153. PPAP : ตรวจสอบย้อนหลังว่าใครทำอะไรในระบบ และความยืดหยุ่นในการ implement
 154. PPAP : ปลดล็อคชิ้นงาน ในกรณีผู้ที่ล็อคไม่อยู่หรือลาออกไปแล้ว
 155. PPAP : แก้ปัญหาชิ้นงานที่ถูกทำให้เป็นความลับ แต่คนทำลาออกไปแล้ว
 156. PPAP : เปลี่ยนสถานะของชิ้นงานตัวแม่ที่อยู่ในโครงสร้าง BOM
 157. PPAP : วิธีเปลี่ยนโลโก้และไอคอนของโปรแกรมให้เป็นของคุณ และแก้ไขข้อมูลบริษัทคุณ
 158. PPAP : ตั้งค่า Reference อื่นๆ ของระบบ
 159. PPAP : Backup และ Restore ระบบฐานข้อมูล
 160. PPAP : Brief of Element 01 : Design Record
 161. PPAP : Brief of Element 02 : Engineering Change Documents
 162. Cloud Order : Install App
 163. Cloud Order : Buy Goods
 164. Cloud Order : Buy Many Goods
 165. Cloud Order : Trace Orders
 166. Cloud Order : View All Orders
 167. Cloud Order : Change Password
 168. Cloud Order : Update Order Status
 169. Cloud Order : Cancel Order by Employee
 170. Cloud Order : Manage Product
 171. Cloud Order : Set Sale Price
 172. Cloud Order : Set Alert Mail
 173. Cloud Order : Manage User Login
 174. Cloud Order : Set User Rights
 175. Cloud Order : Reports
 

We have 524 guests and 24 members online